W.A. Offerhaus-stichting

Kvk Groningen 41011708

In het kort duidelijk maken wat de kern is van mijn filosofieopvatting, is een hachelijke onderneming. Philia-Sophia kan namelijk niet worden gedefinieerd, zonder aan de betekenis afbreuk te doen. Het is namelijk geen theorie, maar praktijk. Je kunt er uiteraard kennis van nemen, maar daarmee kom je alleen stukjes ervan tegen. Het krijgt alleen impact door het concreet te leven in je persoonlijke ‘alledaagse gedoe’ met elkaar, anders blijft het alleen in je hoofd hangen en krijgt het geen handen en voeten.

De stichting heeft een geschiedenis en een praktische filosofisch-spiritualistische doelstelling. Ze probeert, gebruik makend van de opvattingen van Pythagoras over filosofie, een rol te spelen bij het stimuleren van Philia in alle mensen die, op welke wijze ook, bij haar betrokken raken (netwerken), in de hoop en verwachting daarmee de levenswijsheid (Sophia) in de wereld te bevorderen. Daartoe worden twee sites (philiasophia.nl en directhealing.nl) en een bibliotheek beheerd.

Philia-Sophia is gebaseerd op concréte verwantschap, zowel op lichamelijk (familie, clan, volk) als op geestelijk of spiritueel vlak (vriendschap). Je leeft dat aan familie en vrienden, maar ook aan je buren en collega’s, aan alle mensen die je concreet, direct en persoonlijk tegen komt in ‘je sociale netwerk’, waarbij de een uiteraard dichter bij het centrum van de concentrische cirkels staat (jij) en de ander meer in de periferie. Het gaat echter alleen om de mensen die voor jouw praktische, materiele, geestelijke en emotionele overleving van belang zijn en dus uitdrukkelijk niet om netwerken alleen via ‘technologische bemiddeling’ (computers, telefoon, televisie, sociale en andere media). Hier spelen concréét vóélbare eenheid, vertrouwen en liefde een doorslaggevende rol, omdat je, hoe dan ook, van elkaar afhankelijk bent. En daarom durf je dat dan ook te zijn. Van vreemden moet je het wat dat betreft niet hebben. Zakelijke en financiële banden zijn daarbij niet taboe, maar die staan diepgaand contact veeleer in de weg. Door je jarenlange betrokkenheid ken je elkaar intensief. Daardoor heb je respect voor elkaars eigenheid en integriteit omdat er openheid en transparantie is. Als daar inbreuk op wordt gemaakt, stel je je aanspreekbaar op voor elkaar omdat je elkaar vertrouwt, lief hebt en hoe dan ook de eenheid met elkaar wilt behouden. Wie dat principieel niet wil, en dit gaat dus uitdrukkelijk niet om onvermogen, ‘prijst zich uit de markt’ van Philia-Sophia. Die sluit zich buiten doordat hij of zij niet tot die eenheid wil of kan behoren, want daar zijn vertrouwen en liefde voor nodig. Beperkingen zijn geen probleem, die vang je onderling welwillend op.
De tegenstelling tot gangbaardere filosofieopvattingen kan dit verduidelijken. Die zijn gebaseerd op maatschappelijke rationele disciplines als wetenschappen, zakelijkheid, economie, ethiek enzovoort. Philia-Sophia daarentegen baseert zich op emotionele verbanden die te maken hebben met verwantschap door afkomst, samenlevingsverbanden, samenwerking, gezamenlijkheid, vriendschap en kameraadschap. Uitwisseling van geestelijk (gedachtengoed) en fysieke of materiele ‘producten’ vindt in principe plaats op basis van ruil. Geld en economie zijn secundair, omdat die baatzuchtig zijn. Eigenbelang is geen taboe, want iedereen moet principieel wel voor zichzelf opkomen, maar onbaatzuchtigheid neemt een zo groot mogelijke plaats in. Daar zitten echter altijd beperkingen aan, omdat we geen van allen ons ego kunnen opgeven in een wereld die van ego’s aan elkaar hangt. We doen allemaal ons best.

Ter ondersteuning van e.e.a. wordt nevenstaand boek in 3 delen uitgegeven. ‘De mystiek van Direct Healing’, waarvan deel I, Realiseer je liefde in jezelf, in december 2017 is uitgekomen bij Synthese, gaat over de geestelijke beweging van Philia naar Sophia, van samenleven met verwanten en vrienden, naar wijsheid. Wat dat concreet in en voor je leven kan betekenen, wordt in dit boek gedetailleerd uiteengezet.

Beren Hanson

Hier vindt u informatie over ons privacybeleid